ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

12-12-2008
Στις 25/4/2007 δημιουργήθηκε η Προσωρινή Επιτροπή για τη προστασία του κλίματος, με σκοπό την εισφορά του Ευρωκοινοβουλίου στη προστασία έναντι κλιματικών αλλαγών. Οι ενέργειες αυτές, κατά το Ευρωκοινοβούλιο, πρέπει να έχουν απόλυτη προτεραιότητα, τόσο σε Ευρωπαϊκό, όσο και Παγκόσμιο επίπεδο. Η Επιτροπή για τη προστασία του κλίματος του Ευρωκοινοβουλίου θέσπισε προτάσεις, για ενιαία Ευρωπαϊκή πολιτική, όσον αφορά τη προστασία από Κλιματικές Αλλαγές. Η τελική αναφορά έχει σαν στόχο να δώσει κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Πολιτικής, για μια Παγκόσμια ευθυγράμμιση για τη προστασία του κλίματος.

Η αναφορά που συνέταξε η Επιτροπή, καταγράφει 150 περίπου προτάσεις ευρέως φάσματος, περιλαμβανομένων των μολύνσεων που προέρχονται από εμπορικές και Βιομηχανικές δραστηριότητες και μέσα μεταφοράς. Οι βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης, τόσο στα κτίρια, όσο και στο μεταφορικό τομέα, αποτελούν το κύριο θέμα της αναφοράς, που παρουσιάστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο στις 2/12/08. Δείτε περισσότερα.