7-5-10
Η Ψυχρή Μεταφορά αποτελεί σήμερα ένα σημαντικό κέντρο κόστους, το οποίο αν δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά, υπονομεύει τη κερδοφορία οποιουδήποτε ασχολείται με αυτήν. Σύμφωνα με την αρχή διατήρησης της Ψυκτικής Αλυσίδας, η θερμοκρασία σε όλη τη διάρκεια της μεταφοράς ευπαθών δεν πρέπει να υπερβαίνει τη προδιαγραφόμενη από τις Κανονιστικές διατάξεις και / ή το πελάτη. Επίσης, για νωπά προϊόντα, προβλέπεται προστασία έναντι «παγώματος», δηλαδή αλλοίωση λόγω πτώσης θερμοκρασίας κάτω από το κανονικό (
freezing injury). Σύμφωνα με το παράρτημα 3 της Διεθνούς Σύμβασης Μεταφορέων ATP (Agreement on the international carriage of perishable foodstuffs and on the special equipment to be used for such carriage), προδιαγράφονται οι μέγιστες θερμοκρασίες μεταφοράς «νεκρών» προϊόντων (δηλαδή κρεάτων και γαλακτοκομικών), καθώς και οι κατασκευαστικές προδιαγραφές των ψυκτικών θαλάμων – μηχανημάτων ψύξης για τις μεταφορές. Δείτε περισσότερα στο :  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΨΥΞΗ.pdf