ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ TRANSCRITICAL ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ CO2

23-3-17

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης "ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ - Η ΣΥΝΕΤΗ ΛΥΣΗ", δημοσιεύουμε σήμερα μια σύντομη αλλά περιεκτική αναφορά, όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση των transcritical συστημάτων CO2 και τρόπους βελτίωσης. Το Διοξείδιο του Άνθρακα (CO2) έχει πολύ χαμηλό κρίσιμο σημείο (31 C). τούτο σημαίνει πρακτικά, ότι σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω των 22 C είναι αδύνατη η συμπύκνωσή του (υγροποίηση). Τότε ο ατμός κατάθλιψης (υπερκρίσιμο ρευστό) απλά ψύχεται στον ψύκτη αερίου, ενώ στην έξοδο του ψύκτη αερίου το CO2 εξακολουθεί να είναι υπερκρίσιμο αέριο, το οποίο οδεύει για εκτόνωση κ.ο.κ. Ο κύκλος αυτός ονομάζεται διακρίσιμος (transcritical), για το λόγο ότι στο διάγραμμα πίεσης - ειδικής ενθαλπίας το κρίσιμο σημείο βρίσκεται ανάμεσα στις (οριζόντιες - ισοβαρικές) γραμμές εξάτμισης και ψύξης αερίου. Ο κύκλος αυτός έχει χαμηλή ενεργειακή απόδοση, ειδικά σε θερμά κλίματα. Δείτε με ποιους τρόπους μπορεί να βελτιωθεί αυτή η ενεργειακή απόδοση: 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ TRANSCRITICAL ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ CO2 ΣΕ ΘΕΡΜΑ ΚΛΙΜΑΤΑ.pdf