Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία εξελίσσεται συνεχώς, οι Ψυχρές Αποθήκες πρέπει να πληρούν το νέο «Πακέτο Υγιεινής». Οι Ψυχρές Αποθήκες θεωρούνται επιχειρήσεις τροφίμων και σαν τέτοιες, πρέπει :

1. Να ικανοποιούν τις Γενικές Απαιτήσεις Υγιεινής, που διέπονται από τον 852/2004. Επιπρόσθετα, πρέπει να ικανοποιούν εξειδικευμένες απαιτήσεις Κανόνων Ψυκτικής Αλυσίδας.

2. Να έχουν θεσπίσει διαδικασίες, που βασίζονται στους κανόνες HACCP

3. Πρέπει να είναι εγκεκριμένες από τις αρμόδιες αρχές (αριθμός έγκρισης), εφόσον δεν αποτελούν τμήμα παραγωγικής διαδικασίας, που είναι ήδη εγκεκριμένη σαν σύνολο.

Δείτε περισσότερα